Master Non-verbale Strategie Analyse

Trainings-eigenschappen

Data
Variabel
Duur
2 dagen, 4 dagdelen; 2 skype gesprekken van 30 minuten
Niveau
Van basis naar master
Kosten
  • 5250,00 excl. BTW voor bedrijven en organisaties.
  • 4750,00  excl. BTW voor zelfstandigen.

N.B. Bovenstaande kosten onder voorbehoud van de intake/ screening. Voor meer informatie, neem contact op INSA. 

Deze opleiding leidt u op tot Master Non-verbale Strategieanalyse. Met dit certificaat kunt u als licentiehouder het INSA-concept commercieel toepassen onder de kwaliteitsborging van INSA. Certificering levert tevens de mogelijkheid op om door INSA te worden ingeschakeld voor commerciële activiteiten. U kunt de opleiding ook modulair volgen door eerst de hieronder benoemde trainingen te doorlopen en daarna de opleiding te voltooien met de overige elementen.

Wat leert u tijdens de opleiding?

  • U krijgt inzicht in de betekenis van repeterende microbewegingen in het gezicht voor het basisgedrag van personen.
  • U krijgt zicht op momenten van specifieke spanning bij gesprekspartners.
  • U krijgt inzicht in de eigen non-verbale presentatie en de effecten daarvan op anderen.
  • U leert factoren herkennen die spanning kunnen genereren. Ook krijgt u inzicht in de gespreksaanpak die die spanning effectief kan reduceren.
  • U krijgt snel en diepgaand inzicht in de onderlinge dynamiek in teams.
  • U krijgt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig met het INSA concept in de markt te werken (bijvoorbeeld in het geven van trainingen, de uitvoering van consultancy, het analyseren en begeleiden van teams, in individuele coaching).

Werkwijze

Het INSA-concept vraagt het vermogen om zorgvuldig en tegelijkertijd ook snel te observeren. De kwaliteit van de analyse is bepalend voor de juistheid, bruikbaarheid en acceptatie van de toepassing bij de klant. Het concept vraagt zowel een hoog vaardigheidsniveau als een sterke professionele ethiek. In de certificeringopleiding worden hiertoe waarborgen geschapen. Daarom zijn sommige onderdelen van de opleiding variabel, afhankelijk van de expertise, vaardigheden en het zelfinzicht van de professional die wil worden gecertificeerd. De kwaliteit staat te allen tijde voorop.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende aspecten:

  • vergaren van kennis en inzicht;
  • aanleren van vaardigheden

Intakegesprek en voortgangsgesprek

Voordat u aan de opleiding begint of – als u de opleiding modulair volgt – tijdens de opleiding hebben wij met u een gesprek om uw ambities en leerweg te bespreken. Omdat INSA tevens taken uitvoert binnen het veiligheidsdomein, kunnen integriteitsvragen ook een onderdeel zijn van dit gesprek. Het gesprek heeft dus tevens elementen van een screening, teneinde de kwaliteit en integriteit van onze licentiehouders kunnen waarborgen. Voordat u de eindfase van de opleiding ingaat bespreken wij de voortgang met u. 

Kennis en inzicht

Kennis en inzicht in de theorie  van non-verbale strategieanalyse wordt primair opgedaan in de trainingen Door-zien en Trefzeker Handelen en Aansturen en Procesbegeleiding met de INSA Methode.  Met deze trainingen leert uw tevens de basisvaardigheden toepassen van de methode. Er wordt daarnaast globale kennis van de psychologie verwacht. Daartoe bestudeert de deelnemer de door ons aangedragen literatuurlijst en schrijft hij of zij een paper ter beoordeling.

Vaardigheden en zelfinzicht

Tijdens de trainingen worden analysevaardigheden opgedaan voor de relevante non-verbale signalen en het vermogen de analyse om te zetten in een gerichte aanpak. Daartoe worden er oefenmiddagen georganiseerd. Uiteraard zijn ook algemene vaardigheden van belang om het INSA-concept in de eigen professionele praktijk in te kunnen zetten. Om goede non-verbale strategieanalyses te kunnen uitvoeren en anderen daarin te kunnen trainen, adviseren of coachen, is het van belang inzicht in het eigen gedrag te hebben. De kwaliteit van de toepassing van het concept is – gezien de grote impact ervan – uiterst belangrijk. De training Zelfinzicht en Gespreksvaardigheden geeft u een goede en praktische basis. Ook kan persoonlijke coaching door één van de INSA coaches tot het maatwerk behoren.

Certificering en licentie

Ter toetsing van de beheersing van de relevante theorie wordt een paper verlangd waarin het INSA concept in verband is gebracht met opgegeven literatuur (3 boeken) en met een onderwerp naar keuze. Als alle onderdelen met goed resultaat zijn afgerond, volgt er een examen voor de toetsing van de analysevaardigheid en het vermogen de analyse te koppelen aan (interactie-) gedrag.

Bij het certificaat ontvangt de deelnemer een licentie om commerciële activiteiten te ontplooien met gebruikmaking van het INSA-concept.

Om de licentie te kunnen behouden, dient de gecertificeerde jaarlijks de dag voor licentiehouders bij te wonen, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het concept en de toepassingen ervan. INSA zorgt ervoor dat de licentiehouders steeds op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in het concept en de toepassingen. INSA verstrekt steeds de meest recente versie van het basismateriaal voor trainingen.

Kosten en studietijd

Het hele traject tot certificering kost bij bestelling ineens € 5250,– excl. BTW voor bedrijven of organisaties,€ 4750,– excl. BTW voor zelfstandigen. Indien meer begeleidingsuren, oefenbijeenkomsten en/of coaching sessies nodig zijn, kunnen de kosten hoger zijn; dit wordt altijd tijdig tevoren besproken. Het is voor zelfstandigen mogelijk het bedrag in termijnen te voldoen.

Indien de opleiding niet ineens wordt besteld, maar in modules wordt gevolgd zijn de kosten voor bedrijven en organisaties € 5750,- excl. BTW, voor zelfstandigen € 5250,- ex BTW.

De kosten van de jaarlijkse verlenging van de licentie zijn € 500,– excl. BTW (eventueel te indexeren aan de algemene prijsontwikkeling).

Algemene voorwaarden

De certificering tot licentiehouder gebeurt op persoonlijke titel, de licentie is niet overdraagbaar. Aan de licentie is een licentiehouders overeenkomst verbonden die de rechten en plichten regelt.